Introduction

Publisher:徐文怡Delivery time:2020-07-25Views:10

Dean:

Xu Yan


Deputy Dean: 

Hou Xiaojing, Zhao Aiping


Head of Department: 

Lu Weixin (Nursing), Chen Wenhua (Rehabilitation), Feng Zhen (Health Education)


Associate Dean: 

Zhang YuanYuan (Nursing), Yu Bo / Qu Qiang (Rehabilitation), Lou Jianhua / Zhang Jing (Health Education)


Other Positions: 

Wu Guozhong (Director of Fundamental Studies), Zhao Aiping (Director of Clinical Teaching), Yue Liping (Deputy Director of Clinical Teaching)


Other Associate Professor: 

Li Min, Li Yidong, Zhao Zhufeng, Ming Xing, and Zhang Rongrong


XML 地图 | Sitemap 地图